Till innehåll på sidan

Pågående utlandsprojekt

SCB bidrar med kunskap och erfarenhet för att stödja statistikarbetet i låg- och medelinkomstländer. Här nedan beskrivs några av de projekt som vi bedriver runt om i världen.

Albanien

SCB samarbetar med den albanska statistikmyndigheten sedan 2001 med stöd till jordbruks- och miljöstatistik, ekonomisk statistik, statistisk metod, social- och jämställdhetsstatistik samt IT.

Under 2017 har för första gången statistik över företag på regional nivå producerats i Albanien. Även miljöräkenskaper har tagits fram. Ett annat viktigt resultat är att den albanska statistikmyndigheten har fått stöd i att öka tillgängligheten av statistik till användare. Genom modernisering av webbplatsen och ökad användarvänlighet kan användare i större utsträckning nu ta del av den statistik som publiceras i Albanien.

Kosovo

SCB har ett samarbete med Kosovos statistikmyndighet som sträcker sig till början av 2000-talet. I Kosovo är management, ekonomisk statistik, miljö- och socialstatistik, IT, kommunikation samt analys de områden där statistikmyndigheten tar emot stöd från SCB.

Under 2017 har ett befolkningsregister, med data från andra nationella institutioner, producerats av statistikbyrån med stöd från SCB. Statistikmyndighetens webbplats har förbättrats för att öka tillgängligheten för användarna. Kosovo har inlett ett samarbete med Albanien där Kosovo stödjer Albanien i att implementera ett tidsrapporteringssystem för statistikmyndigheten.

Förhoppningsvis kan ett nytt projekt starta under 2018.

Balkan

På Västra Balkan samarbetar SCB med statistikmyndigheterna i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Målet har varit att öka kompetensen hos statistikbyråerna och samtidigt förbättra möjligheterna till samarbete mellan länderna och bygga en grund för länderna att själva utnyttja den kompetens som finns hos statistikbyråerna i regionen. En medveten strategi är att använda lokala experter från statistikbyråerna på olika kurser och seminarier tillsammans med svenska experter så att statistikbyråerna själva på sikt ska kunna tillfredsställa sitt behov av att utbilda personalen. En ny, avslutande projektfas för projektet på Balkan beräknas starta under 2018.

Georgien

SCB och den georgiska statistikmyndigheten är efter sju års samarbete inne på sitt sista år. SCB och den georgiska statistikmyndigheten har tillsammans förbättrat statistisk om utsläpp från vägtransporter, publicerat ny statistik om vattenförsörjning och påbörjat arbetet med att ta fram avfallsstatistik och miljöräkenskaper. En fickbok i jämställdhetsstatistik, ”Women and men in Georgia”, har publicerats två gånger.

Kambodja

SCB har samarbetat med Kambodjas statistikmyndighet i mer än tio år. Ett av de främsta resultaten som hittills uppnåtts är att den omfattande socioekonomiska undersökningen, som genomförs bland landets hushåll, nu är etablerad på statistikmyndigheten. Resultaten från undersökningen har fått stor betydelse för beslutsfattande i landet. Arbete pågår för att göra undersökningen mer kostnadseffektiv, så att den på sikt ska kunna finansieras av landets regering.

Det pågående projektet fokuserar på att förbättra kvaliteten på Kambodjas nationalräkenskaper, genom bättre tillgång till data och beräkningsmetoder. Dessutom har ett team med ansvar för publicering av statistiken etablerats, som en del i arbetet med att sprida och kommunicera statistik till användarna.

Guatemala

Det övergripande målet för SCB:s samarbete med Guatemalas statistikmyndighet är att myndigheten ska öka sin kapacitet att ta fram nationell statistik som är pålitlig, opartisk och av god kvalitet. En viktig fråga är hur statistikbyrån ska kunna stötta det nationella statistiksystemet.

Projektet i Guatemala har bidragit till betydande utveckling av landets jämställdhetsstatistik. Bland annat planerar man en undersökning som mäter våld mot kvinnor, en viktig del då den enda data som finns i nuläget består av antalet polisanmälda brott. Inom prisstatistik arbetar man med att introducera ett nytt prisindex samt att stärka och utveckla insamlingsmetodiken. En IT-strategi har tagits fram och implementering pågår.

Somalia

I Somalia samarbetar SCB med både den federala regeringens statistikdirektorat samt med statistikkontoren i Puntland och Somaliland. Målet med projektet i Somalia är att stärka den statistiska kapaciteten inom landet i syfte att skapa förståelse, medvetenhet och förtroende för data bland beslutsfattare. Med hänsyn till säkerhetsläget i Somalia arbetar SCB inte på plats i landet, utan istället i närliggande länder såsom Kenya.

Med stöd av SCB har Somalia för första gången sedan 80-talet publicerat siffror för BNP. SCB har även arbetat med att förbättra KPI och nu går det att jämföra KPI från Somalia med övriga afrikanska länder. Arbete med att utveckla jämställdhetsstatistiken i Somalia kommer förhoppningsvis att leda till att fickboken ”Somali women and men” publiceras under 2018.Dessutom har förberedelser för att genomföra en hushållsundersökning påbörjats, en undersökning som är viktig för att kunna följa upp bland annat fattigdomsbekämpning.

Kenya

Målet med samarbetet mellan SCB och statistikbyrån i Kenya är att förbättra den institutionella kapaciteten i landet för att kunna producera statistik som lever upp till internationella standarder.
Projektet har lett till att statistikbyråns företagsregister har omstrukturerats, vilket gör det möjligt att på ett effektivt sätt dra urval till företagsundersökningar. Dessutom pågår ett större arbete för att förbättra prisstatistiken.

SCB har hjälpt Kenyas statistikbyrå att ta fram indikatorer utifrån befintliga hushållsdata och en ny publikation om hushållens miljöpåverkan förbereds. Den första upplagan av fickboken ”Women and men in Kenya” har lanserats och blir troligen en årlig publikation.

Mali

Samarbetet mellan SCB och Malis statistikbyrå fick en nystart 2016 och samarbetet för att stärka kapaciteten i management, socialstatistik, ekonomisk statistik, it, kommunikation samt generell kapacitetsuppbyggnad ligger högt upp på regeringens agenda.

SCB har tidigare stöttat uppbyggnaden av en nationell hushållsundersökning som statistikbyrån numera genomför på egen hand. Fokus i den här projektfasen är att höja kompetensen i analys av hushållsdata ur ett fattigdomsperspektiv.

I projektet arbetar man också med att bygga upp kapacitet för miljö- och klimatstatistik i landet samt att stödja statistikbyråns interna planering och uppföljning av verksamheten. SCB har även hjälpt till att säkra upp statistikbyråns IT-miljö, och arbetat med att förbättra kommunikationen av statistiken.