Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Svenska utsläpp minskade med ett ton per person under pandemin

Senast uppdaterad: 2022-09-29

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion minskade med drygt ett ton per person under pandemiåret 2020, visar ny statistik från SCB. Minskningen från hushållens konsumtion berodde till störst del på färre transporter.

Sveriges konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp kommer från hushållen, offentlig sektor och investeringar. Under 2020 landade de på 79 miljoner ton koldioxidekvivalenter (7,6 ton per person), vilket är mindre än 2019 då de uppgick till 89 miljoner ton (8,7 ton per person).

Det motsvarar en minskning av utsläppen på 12 procent mellan 2019 och 2020.

– En stor del av minskningen går att koppla till covid 19-pandemin. Men även på längre sikt ser vi en minskande trend i de konsumtionsbaserade utsläppen. Dessa beror på minskade utsläpp från både svensk produktion och Sveriges import, säger Nils Brown, utredare på SCB.

Minskat resande

Växthusgasutsläppen från hushållens konsumtion minskade mellan 2019 och 2020 med 10 procent – från 53 till 48 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Den största minskningen skedde inom hushållens transporter, som minskade med 23 procent. Det kan kopplas till en minskning på grund av pandemin av såväl flyget som persontransporter.

Utsläppen minskade under samma period även för kategorierna boende, kläder/skor och övrigt, men var oförändrade för livsmedel.

Läs mer i statistiknyheten:

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion minskade 2020

Fakta: Om statistiken

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

Med privat konsumtionen avses den som hushåll och privatpersoner utför. Här ingår även konsumtion utförd av hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

Offentlig konsumtion är den som stat, landsting och kommuner utför.

Med investeringar avses investeringar som näringsliv och offentlig sektor gör. Det kan till exempel vara köp av maskiner och byggnader.

Länkar

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion minskade 2020

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB