Till innehåll på sidan

Revision of the cross-sectional and longitudinal auxiliary vectors in the Swedish SILC

Fram till 2020 genomfördes ULF som en årlig urvalsundersökning och SILC som en roterande panelundersökning med fyra paneler. Från och med undersökningsåret 2021 har ULF och SILC integrerats i en ny design där hela undersökningen genomförs som en roterande panelundersökning, på svenska benämnd ULF och på engelska SILC. Under en övergångsperiod ökas antalet paneler från fyra till sex, urvalsstorleken i den roterande panelundersökningen ökar från 11 600 till 20 000 och nya panelurval dras med en förändrad urvalsdesign.

Med anledning av dessa förändringar behöver hjälpvektorn som används för tvärsnittsskattningar i ULF revideras. I det här arbetet utvärderar vi mängden möjliga hjälpvariabler med deskriptiv analys, regressionsanalys, analys med indikatorer och med skattningar av undersökningsvariabler och registervariabler. Resultatet av arbetet är en reviderad hjälpvektor för tvärsnittsskattningar i ULF. Arbetet beskriver även införandet av hjälpinformation genom kalibreringsestimation för longitudinella skattningar.

Arbetet har finansierats av EU och rapporten är därför skriven på engelska.

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-lebr2105_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-12-13
Förfrågningar:

Jens Malmros

010-479 46 54

jens.malmros@scb.se