Till innehåll på sidan

Mikrodata för Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Undersökningens syfte är att belysa tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Statistiken beskriver även teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.

Undersökningen är en totalundersökning som omfattar cirka 700 företag, varav cirka 170 bedriver nätverksamhet. Population omfattar företag som bedriver någon av nedan angivna verksamheter:

  • Elproduktion med egen kraftkälla om sammanlagt minst 100 kW
  • Elproduktion med egen kraftkälla enbart för eget behov om sammanlagt minst 400 kW
  • Elhandel
  • Nätverksamhet
  • Produktion eller distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Variabler

För företaget eller redovisningsenheten samlas uppgifter in om kvantitet,  värde av överförd el,  försäljning av el respektive fjärrvärme fördelat på olika sektorer. Även övriga rörelseintäkter och vissa rörelsekostnader redovisas, som exempelvis nätavgifter och bränslekostnad.

För kraftstationerna redovisas uppgifter om teknisk utrustning, elproduktion och bränsleförbrukning.

För värmeverken samlas uppgifter in om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning.

Publicering och användning

Publiceringen består av redovisning i Statistikdatabasen och i tabeller som finns här på scb.se under Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). Dessutom redovisas resultaten i rapportserien Statistiska meddelanden (SM), serie EN11 ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen”. Första året som finns tillgängligt på webbplatsen avser år 1999.

Statistikdatabasen

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistik och mikrodata från undersökningen används i andra SCB-undersökningar, till exempel Årliga energibalanser, Nationalräkenskaperna och Kommunal och regional energistatistik. Andra användare är bland annat Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och International Energy Agency (IEA), Eurostat och FN E och Energimyndigheten.

Utlämnande av mikrodata

Mikrodata från undersökningen kan lämnas ut i avidentifierad form för forsknings- och statistikändamål. Ett sådant utlämnande föregås av en prövning utifrån en ansökan där forskningssyftet och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. 

Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Susanne Enmalm

Telefon
010-479 69 63
E-post
susanne.enmalm@scb.se