Till innehåll på sidan

Mikrodata för Företagens ekonomi

Undersökningen Företagens ekonomi bygger på bokslut från samtliga cirka en miljon företag i Sverige (exklusive den finansiella och offentliga sektorn). Den kan användas för omfattande analys av näringslivet.

Fullständiga resultat och balansräkningar samlas in för alla företag. Basen är Skatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU), som använts sedan 1997. Liknande information, baserad på urvalsundersökningar, finns tillgänglig från den äldre finans- och industristatistiken från och med 1980, i vissa fall tidigare.

Statistiken kan redovisas både på aggregerad nivå och på detaljerad branschnivå. Även till exempel en indelning i storleksklasser utifrån antalet anställda i företagen kan redovisas. Viss information kan även redovisas med en regional indelning. Samtliga uppgifter redovisas i löpande priser.

Syftet med statistiken är att ta fram underlag för analys av näringslivets och dess olika branschers produktion, kostnadsläge, lönsamhet, tillväxt, produktivitet, finansiering och liknande. Företagens ekonomi används som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper. Andra användare är bland annat Eurostat, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, OECD, FN, branschorganisationer, banker, redovisningsbyråer, företag och forskare.

Datakällor

Statistiken omfattar samtliga företag som bedrev näringsverksamhet i Sverige under redovisningsperioden, oberoende av juridisk form. Företag som bedriver finansiell verksamhet, SNI2007 64-66, och offentlig verksamhet, SNI 2007 84, ingår dock inte i redovisningen. Från och med årgång 2001 ingår även enskilda näringsidkare inom jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske i statistiken.

Undersökningspopulationen omfattar samtliga företag som vid urvalstillfället i november under referensåret är aktiva i SCB:s företagsdatabas (FDB). Förutom de företag som klassas som aktiva görs följande tillägg från och med 2003:

  • Inaktiva företag som innehar fastigheter med minst en miljon i taxeringsvärde tas med som fastighetsbolag
  • Inaktiva företag som har minst ett aktivt dotterbolag tas med som holdingbolag.

Urvalsenheten i Företagens ekonomi utgörs av företaget, det vill säga den juridiska enheten eller bokslutsenheten. I de fall företag bedriver flera verksamheter delas företaget i vissa fall in i verksamhetsenheter. Om företaget bedriver verksamhet på flera geografiska platser delas företaget in i lokala verksamhetsenheter efter den geografiska fördelningen.

Med denna indelning möjliggörs redovisning inte bara på institutionell nivå (företagsnivå), utan viss information kan även redovisas på funktionell nivå (branschmässigt avgränsad) eller regional nivå (geografiskt avgränsad). För att bilda en verksamhetsenhet krävs det, som regel, att fler än 50 anställda är sysselsatta inom verksamheten. Indelningen i verksamhets- och lokala verksamhetsenheter sker i nuläget främst för industriföretag.

Variabler

Undersökningen innehåller uppgifter från företagens resultat- och balansräkningar. För varje verksamhetsenhet insamlas uppgifter om rörelsens intäkter och kostnader med specifikationer. Uppgifter för anskaffningar av materiella anläggningstillgångar insamlas och redovisas på kommun inom avdelningarna för industri- och energisektorerna, SNI2007 05-39.

Specialbearbetningar och mikrodata 

SCB kan göra specialbearbetningar i form av tabeller, tidsserier med mera. Det är också möjligt att efter särskild sekretessprövning få avidentifierat mikromaterial för egna bearbetningar. 

Variabler för mikrodata för Företagens ekonomi

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
fek.ns@scb.se

Innehålls- och undersökningsfrågor

Olof Landberg

Telefon
010-479 61 86
E-post
olof.landberg@scb.se

Josefine Rossheim

Telefon
010-479 63 83
E-post
josefine.rossheim@scb.se