Till innehåll på sidan

Mikrodata för Företagsdatabasen (FDB)

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. Uppdateringar av databasen sker varje vecka.

Sedan 1963 förs på SCB ett centralt företagsregister. Registret som till en början enbart innehöll företag (juridiska enheter) har under årens lopp förändrats. I början på 80-talet innehöll registret en någorlunda komplett bild av företagens arbetsställen. Vid millenniumskiftet anpassades registret till EU:s förordningar och efter den ekonomiska statistikens alla krav.

I december 1999 bytte registret namn till Företagsdatabasen (FDB) och innehåller idag ett antal olika enheter/objekt:

 • Juridisk enhet, JE
 • Arbetsställeenhet, AE
 • Enheter skapade för statistiska ändamål. 

Företagsdatabasen är i grunden ett situationsregister som försöker spegla bilden av nuet så korrekt som möjligt. Uppdateringar av ny- och avregistreringar sker varje vecka från Skatteverkets basregister. Tidsförskjutningen från att en registreringshändelse eller en förändring sker till att den finns registrerad i FDB beräknas vara mellan 5–15 dagar. Till detta kopplas administrativ och annan information om enheterna som inte har samma aktualitet. Från situationsregistret skapas ett flertal olika versioner av registret, både frysta versioner och årgångsversioner, för olika statistiska ändamål.

Alla företagsbaserade undersökningar inom SCB gällande ekonomi och arbetsmarknad använder FDB som urvalsram. Samordnade urvalsdragningar ur FDB görs fyra gånger per år. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem och används som underlag för demografistudier gällande företag och arbetsställen.

Variabelinnehåll

De viktigaste variablerna i Företagsdatabasen: 

 • Identifikationsnummer (för den juridiska enhet det samma som företagets organisationsnummer)
 • Belägenhet (län, kommun, belägenhetsadress)
 • Aktivitetsinformation
  • Branschklassificering (SNI)
  • Institutionell sektorkod
  • Ägarkategori
   • Juridisk form
   • Koncerninformation
   • Antal anställda
   • Omsättning.

SCB har också ett uppdrag att hålla ett allmänt företagsregister. Det regleras av en egen förordning, förordningen om det allmänna företagsregistret (SFS 1984:692). Förordningen möjliggör det för SCB att sälja uppgifter om enskilda företag och organisationer. 

För mer detaljerad information, se Företagsregistret

Företagsregistret

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB kan göra specialbearbetningar på FDB och dess förändringsuppgifter i form av tabeller, tidsserier, urval med mera.

Det är också möjligt att efter särskild sekretessprövning få avidentifierat mikromaterial för egna bearbetningar. Ur SCB:s företagsregister kan identifierat mikromaterial beställas enligt särskild prislista.

Mer information om att beställa mikrodata