Till innehåll på sidan

Mikrodata för Forskning och utveckling inom företagssektorn

Undersökningen forskning och utveckling (FoU) i företagssektorn belyser företagens satsningar på FoU i Sverige. Undersökningen genomförs vartannat år och inkluderar både ekonomiska och personella resurser.

SCB har sedan mitten av 1960-talet genomfört enkätundersökningar avseende teknisk och naturvetenskaplig FoU inom företagssektorn. Statistiken har successivt utökats och omfattar numera företag med tio eller fler anställda i samtliga branscher. Undersökningen är en del av den officiella statistiken och är EU-reglerad sedan 2004. 

Statistiken används av forsknings- och näringspolitiska organ som underlag för analyser och prioritering av olika forskningsområden, avvägningar av olika insatser och stödåtgärder samt som informationskälla för allmänna forskningspolitiska överväganden.

Datakällor

Forskningsstatistiken genomförs vartannat år. Undersökningen består av två delar, en totalundersökningsdel och en urvalsdel. Företag med 200 anställda eller fler totalundersöks. Ett urval görs av företag med 10–199 antal anställda. 

Undersökningen genomförs som en webbenkät men det finns även möjlighet att besvara frågorna via pappersenkät.

Variabler

 • Utlagd FoU till andra enheter
 • Egen FoU efter bransch
 • Egen FoU efter typ av utgift
 • Egen FoU efter typ av FoU (grundforskning, tillämpad forskning, utveckling)
 • Egen FoU efter finansieringskälla
 • Egen FoU efter syfte eller inriktning
 • Egen FoU som inkluderar biovetenskap och bioteknik
 • Egen FoU efter produktgrupp
 • Egen FoU efter län
 • Antal personer i FoU-verksamhet efter yrke
 • Antal personer i FoU-verksamhet med forskarexamen
 • Antal personår i FoU-verksamhet efter yrke
 • Regional fördelning av personal och personår.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB kan göra specialbearbetningar i form av tabeller, tidsserier, urval med mera. Det är också möjligt att efter särskild sekretessprövning få avidentifierat mikromaterial för egna bearbetningar. 

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se