Till innehåll på sidan

Mikrodata för Industrins kapacitetsutnyttjande

Statistiken belyser kvartalsvis utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Uppgifter om kapacitetsutnyttjande samlas in via urvalsundersökningen Konjunkturstatistik för industrin där urvalet består av drygt 2000 företag. 

Resultaten redovisas fördelade på 8 branschgrupper och aggregat enligt SNI2007, främst på 2-siffernivå men även på grövre nivå. Uppgifterna samlas in på fler branschgrupper men redovisas inte på grund av kvalitetsskäl. Resultaten redovisas också enligt fyra MIG-grupper, Main Industrial Groupings. Data från undersökningen kan även utlämnas i avidentifierad form för forsknings- och statistikändamål.

Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar. Användare är främst Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Datakällor

Urvalsramen definieras i termer av företagsenheter och hämtas ur Företagsdatabasen (FDB). Därför är urvalsobjekt företagsenhet, medan undersökningsobjekt är verksamhetsenheterna inom utvald företagsenhet. Verksamhetsenheten är en branschmässigt avgränsad del av en företagsenhet.

Varje år i april dras ett nytt urval och nya enheter inkluderas, samtidigt som ett antal enheter lämnar undersökningen. Populationen består av verksamhetsenheter inom näringsområdet utvinning av mineral och tillverkningsindustri som tillhör ett icke-finansiellt företag eller statligt affärsverk. 

Designen för urval är stratifierat urval där stratifieringen görs med avseende på branschtillhörighet och industriårsomsättning. För varje beräkningsbransch är täckningsgraden omkring 95 procent av rampopulationens omsättning.

Variabler

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet under nuvarande produktionsmetod, uttryck i procent och samlas in under aktuellt kvartal. 

Om kapacitetsutnyttjandet understiger 100 procent skall en eller flera orsaker anges (finns färdigtryckta alternativ). Dessa variabler publiceras inte utan används enbart i granskningssyfte.

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av statistiken för Industrins kapacitetsutnyttjande.

Man kan också, efter särskild sekretessprövning, få avidentifierad mikrodata för egna bearbetningar i forskningssyfte.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Karl Sahlberg

Telefon
010-479 41 56
E-post
karl.sahlberg@scb.se