Till innehåll på sidan

Mikrodata för Internationella företag

Undersökningen Internationella företag består av två delar, Utländska företag och Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Undersökningen genomförs årligen och ansvarig myndighet är Tillväxtanalys.

SCB samlar in och bearbetar data som sedan skickas till Tillväxtanalys för publicering.

Data över Utländska Företag finns tillgänglig från och med år 2000 och framåt. Från tidigare år finns viss data tillgänglig. För undersökningen Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet så finns data tillgänglig från och med år 2007 och framåt.

Undersökningen Utländska företag syftar till att belysa omfattningen och förändringar i det utländska ägande av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Definitionen av utländska företag är att mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en eller flera utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars svenska koncernmoder är utlandsägd räknas också hela koncernen som utländsk. Är företaget ägt i flera led är det den yttersta ägaren, det vill säga det moderbolag som i sin tur inte kontrolleras till mer än hälften av något annat bolag, som bestämmer nationaliteten på alla ingående bolag.

När två eller flera utländska ägare med olika nationalitet tillsammans innehar aktier med ett röstvärde som överstiger 50 procent redovisas de i en separat kategori, delat ägande, i tabeller över ägarländer. Företag som ägs till hälften från Sverige räknas som svenskägda.

Datakällor

Både Utländska företag och Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet är totalundersökningar, vilket innebär att samtliga företag som registrerats som utländska ingår och motsvarande för SVIK.

Populationen för Utländska Företag skapas utifrån tidigare års population samt uppdateras via Företagsregistret. I framtida urval är planen att använda EGR (Euro Group Register). Populationen till SVIK baseras på data som köps från Bisnode.

Variabler

I undersökningen Utländska företag så är det företag i Sverige som ägs från utlandet som är av intresse. I undersökningen Svenskägda företag med dotterbolag i utlandet är det omvända av intresse.

Variablerna som undersöks är:

  • Antalet anställda
  • Antal företag
  • Omsättning
  • Branschkod.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB kan göra specialbearbetningar i form av tabeller, tidsserier, urval med mera.

Det är också möjligt att efter särskild sekretessprövning få avidentifierat mikromaterial för egna bearbetningar. 

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Stefan Björnsbacka

Telefon
010-479 69 51
E-post
stefan.bjornsbacka@scb.se