Till innehåll på sidan

Mikrodata för It-användning i företag

It-användning i företag är en årlig urvalsundersökning. Undersökningen ska belysa användningen av informations- och kommunikationsteknik i svenska företag.

Detta görs genom en urvalsundersökning riktad till företag. Företag med 0–9 anställda (mindre företag) får en mindre omfattande enkät än företag med 10 anställda eller fler (större företag). Statistiken används av ett flertal myndigheter samt används som en del av underlaget till Nationalräkenskapernas beräkningar av BNP.

Undersökningen innehåller frågor av varierad komplexitet, om allt från att företagen använder datorer och internet, till om de ägnar sig åt e-handel och om de använder sig av automatiserat informationsutbyte et cetera.

Gemensam undersökning för EU-länderna

It-användning i företag har genomförts sedan 2000. Framställning av statistiken finansieras till viss del av EU. Den är gemensam för EU-länderna, som tillsammans med EU:s statistikmyndighet Eurostat utformat frågor och definitioner. Totalt omfattar urvalet cirka 4 621 företag för företag som med 10 anställda eller mer och företag med 0-9 anställda ett urval på cirka 3 067 företagsenheter. 

Resultaten publiceras i slutet på november varje år. 

Resultaten i undersökningen visar främst hur situationen var i företagen i januari innevarande år, men en del frågor ställs med föregående år som referensperiod. Tabeller finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Efterfrågade tabeller finns tillgängliga på undersökningens produktsida. I de tabellerna finns både huvudgrupper och undergrupper redovisade.

För att se enkäten och läsa mera om statistikens kvalitet och framtagning, se undersökningens produktsida under Dokumentation.  

It-användning i företag

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är också möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av materialet i It i företag, förutsatt att resultatet inte medför att något enskilt företag går att identifiera.

Data från undersökningen kan också utlämnas i avidentifierad form för forsknings- och statistikändamål. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se