Till innehåll på sidan

Mikrodata för Miljöräkenskaper

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Statistiken är en vidarebearbetning av annan statistik inom och utanför SCB.

För närvarande ingår utsläpp till luft, energiförbrukning, förbrukning av el och fjärrvärme, avfall, miljöskatter, miljörelaterade subventioner, miljösektorns omfattning, hushållens miljöpåverkan och kemikalieindikatorer. Vissa delar uppdateras på årlig basis och andra finns endast för ett specifikt år.

Ett syfte med miljöräkenskaper är att de ska användas som beslutsunderlag för ekonomisk politik och miljöpolitik, men det är även ett system som är uppbyggt för att vara ett stöd i uppföljning av både internationella och nationella miljömål. 

Miljöräkenskaperna används bland annat av offentliga utredningar, miljö-, finans- och näringsdepartementen, och myndigheter som Naturvårdsverket och Konjunkturinstitutet men även regioner, andra organisationer och forskare är vanliga användare av statistiken.

Datakällor

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Miljödata systematiseras efter samma branschindelning och samma slutliga användningsområden som ekonomisk data. Genom att systematisera statistiken på detta sätt ges möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö såväl för produktion som för konsumtion.

En stor del av miljöräkenskapernas data finns endast på branschnivå då nationalräkenskaperna är en av datakällorna som används. Viss information finns dock på företags- och/eller arbetsställenivå och detta gäller framför allt de uppgifter där energistatistiken används som datakälla.

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av Miljöräkenskaper.

Man kan också, efter särskild sekretessprövning, få avidentifierad mikrodata för egna bearbetningar i forskningssyfte. Följande variabler finns i dagsläget tillgängliga som mikrodata:

  • Utsläpp till luft av koldioxid, svaveloxid och kväveoxider (arbetsställenivå, i vissa fall företagsnivå, utsläppen beräknas med hjälp av energistatistikens uppgifter om bränsleförbrukning).
  • Arbetsställen som faller under Eurostats definition av miljösektorn.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se