Till innehåll på sidan

Mikrodata för Miljöskyddskostnader

Undersökningen Miljöskyddskostnader täcker in delar av utvinningsindustrin, tillverkningsindustrin samt energi och vattenförsörjning. SCB samlar varje år in uppgifter för cirka 750 företagsenheter för att ta fram branschfördelad statistik.

Att ta fram och redovisa statistik över miljöskyddkostnader ingår som en del i SCB:s regeringsuppdrag för miljöräkenskaper. För att utöka miniminivån på den statistik som finns tillgänglig för industrin antog EU en förordning (Structural Business Statistics nr 58/97).

Den ställer krav på medlemsländerna att årligen redovisa statistik över industrins utsläppsbehandlande miljöinvesteringar med början 1999, samt utsläppsförebyggande investeringar och löpande kostnader för miljöskydd med början 2001.

Syftet med statistiken är att till exempel kunna användas som underlag vid bedömningar av kostnader för miljöregleringar och för att kunna analysera i vilken utsträckning förorenaren betalar (pollutor-pays-principle). Utöver detta används data över miljöskyddskostnader i forskningssyfte av universitet/högskolor.

Datakällor

Urvalsenhet i undersökningen om miljöskyddskostnader är företagsenhet, vilket innebär att en företagsenhet kan bestå av en eller flera juridiska enheter samt en eller flera arbetsställen. Företagsenheten undersöks således som en helhet. Statistiken omfattar mellan 700 och 800 företagsenheter i varje undersökningsomgång.

Mellan 1999–2004 undersöktes företag med 20 eller fler anställda med följande urval: 

följande urval:

 • 5 procent av populationen i storleksgruppen 20–49 anställda
 • 20 procent av populationen 50–99 anställda
 • 50 procent av populationen 100–249 anställda
 • Samtliga företagsenheter med 250 eller fler anställda. 

I och med undersökningsåret 2005 höjdes cut-off till 50 anställda varför den minsta storleksgruppen inte finns med i mikrodata efter 2004.

Uppgifter om investeringar och löpande kostnader är obligatoriska att lämna varje år

Variabler

Undersökningen innehåller investeringar samt löpande kostnader för miljöskydd. Investeringarna fördelas dels på typ av investering (behandlande eller förebyggande), dels på miljöområde (luft, vatten, avfall, mark, biodiversitet och övrigt). Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden. 

De löpande kostnaderna fördelas dels på samma miljöområden som ovan, dels på huruvida kostnaden är företagsintern (eget miljöskyddsarbete) eller extern (betalningar och avgifter). Till investeringarna och de löpande kostnaderna finns även en textvariabel som beskriver den specifika kostnaden. Ur de företagsinterna löpande kostnaderna specificeras också personalkostnaderna.

Variabler med kommentarer

 • InvBelopp – Investeringsbelopp i 1 000-tals SEK
 • InvTyp – Typ av investering (behandlande/förebyggande)
 • InvMiljoOmr – Investeringens miljöområde (luft, vatten, avfall, övrigt)
 • LopKost – Löpande kostnader, belopp i 1 000-tals SEK
 • KostTyp – Typ av kostnad (företagsinternt/-externt)
 • KostMiljoOmr – Kostnadens miljöområde (luft, vatten, avfall, övrigt)
 • PersKost – Särredovisning av personalkostnader

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av statistiken för Miljöskyddskostnader.

Man kan också, efter särskild sekretessprövning, få avidentifierad mikrodata för egna bearbetningar i forskningssyfte.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se