Till innehåll på sidan

Registren för Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD)

Registren för Företagens och arbetsställenas dynamik innehåller data från 1986 och framåt. De kan användas till att kartlägga strukturella förändringar av företag och arbetsställen.

Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD), är en tillämpning av den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), vars syfte är att skapa stabilare identiteter för arbetsställen och företag över tid. I och med stabilare identiteterna kan strukturella förändringar, så som nybildningar, nedläggningar, hopslagningar och uppdelningar bland arbetsställen och företag beskrivas. Det medför också en förbättring i beskrivningen av rörlighet på arbetsmarknaden bland de förvärvsarbetande när det gäller att fånga jobbytare.

Som indikatorer på förändringar tar metoden främst hänsyn till arbetsställenas och företagens personal över tiden och mindre vikt läggs vid förändringar av organisationsnummer, näringsgren och belägenhet. För att beskriva dynamiken jämförs förändringar mellan två år, så kallade årpar. Jämförelsen är möjlig då varje personpost i RAMS är försedd med flera identiteter. Dels personnummer, med vilket den anställde kan följas och dels organisationsnummer (juridiska enhetens identitet) och cfar-nummer (arbetsställets identitet) vars identiteter kan kopplas samman med ett företag och arbetsställe varje år.

Koppling till företag och arbetsställe

Bearbetningarna i FAD baseras på varje persons koppling till företag och arbetsställe. Om exempelvis en majoritet av de förvärvsarbetande återfinns som en majoritet vid en företagsenhet med annat organisationsnummer året efter, betraktas det som samma företag trots att företagets organisationsnummer ändrats. Undantag görs för små företag då dessa bygger på allt för små tal vid kvotberäkningar. Genom att på motsvarande sätt ställa upp likartade regler är det att dra slutsatser om hopslagningar och uppdelningar. 

Användningsområde

FAD används i stor omfattning när det gäller att analysera och studera antalet helt nybildade respektive helt nedlagda arbetsställen och företag över tiden. Dessa nybildade respektive nedlagda arbetsställen och företagen kan vidare delas upp efter om de är helt nya eller om de uppstått till följd av uppdelningar, hopslagningar av befintliga identiteter. Vidare är det möjligt att kartlägga om exempelvis arbetsstället eller företaget expanderat eller minskat sin verksamhet och inte enbart omdisponerat sina lokaler. 

Ett annat användningsområde finns när det gäller analys av personalrörlighet. Utifrån FAD är det möjligt att göra distinktioner mellan personers ”aktiva” byten mellan arbetsgivare och arbetsställen och de ”passiva” byten som är föranledda av någon sorts organisatorisk förändring av arbetsställen eller företag. 

Registret har också den fördelen att valfri grupp individer, arbetsställen eller företag kan följas både bakåt och framåt i tiden, då varje personpost är försedd med de olika identiteterna.

Viktiga variabler

FAD_F_Id FAD‑identitet för företag
FAD_A_Id FAD‑identitet för arbetsställen
KvarKod 11 = kvarvarande mellan ett årpar
  01 = nytt via uppdelning
  02 = nytt
  03 = nytt
  05 = nytt via hopslagning
  10 = nedlagt via hopslagning
  20 = nedlagt
  30 = nedlagt
  50 = nedlagt via uppdelning
T1 Antal sysselsatta år 1
G Antal gemensamma individer i ett årpar
T2 Antal sysselsatta år 2 (mätåret)
ArNy År då företaget eller arbetsstället startade i FAD

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av FAD-data.

Det är även, efter särskild sekretessprövning, möjligt att få avidentifierad mikrodata för egna bearbetningar för forsknings- eller statistikändamål.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se