Till innehåll på sidan

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) ligger till grund för statistiken för inkomster och skatter. Fördelning och utveckling av dessa är centrala aspekter i statistiken.

IoT produceras en gång per år och referenstiden är respektive inkomstår. Registret omfattar alla skattskyldiga och folkbokförda personer samt dödsbon. På grund av skattereformen 1990/91 finns det ett tidsseriebrott i statistiken.

Register över hela befolkningens inkomster och skatter finns i årgångsversioner från 1968 fram till idag. För åren 1960–1966 finns dessutom inkomstregister som är baserade på ett urval av befolkningen.

Statistiken sprids i form av statistiknyheter och tabeller på SCB:s webbplats. Statistiken är också inlagd i Statistikdatabasen på webbplatsen, där tabelluttag kan göras på riks-, läns- och kommunnivå.

Statistiken har många olika användare inom skilda delar av samhället:

 • Myndigheter, forskare, kommuner, företag och andra organisationer
 • Allmänhet och media använder statistiken för att få en översiktlig beskrivning av befolkningens inkomster och skatter
 • Andra statistikgrenar vid SCB använder Inkomst- och taxeringsregistret som underlag, exempelvis undersökningarna om Hushållens boendeutgifter (BUT), fördelningsmodellen FASIT och Nationalräkenskaperna.

Datakällor och registerframställning

Framställningen av Inkomst- och taxeringsregistret består av insamling och bearbetning av data från administrativa källor till ett slutligt observationsregister. Registret innehåller uppgifter från:

 • Skatteverket (taxeringsuppgifter, kontrolluppgifter från arbetsgivare, kontrolluppgifter från pensions- och försäkringsutbetalare, kontrolluppgifter över räntor och utdelningar samt standardiserade räkenskapsutdrag)
 • Försäkringskassan
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Statens tjänstepensionsverk
 • Pensionsmyndigheten
 • Försvarsmakten
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen.

Registret kompletteras med uppgifter från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB).

SCB får tillgång till de olika materialen vid olika tidpunkter året efter inkomståret och påbörjar då framställningen av registret. Vid framställningen läggs de olika datamaterialen ihop, beräkningar görs och nya variabler skapas och läggs till. Ungefär 14 månader efter inkomstårets slut är Inkomst- och taxeringsregistret klart.

Uppgifter om bostadshushåll från 2011

Från och med inkomstår 2011 finns uppgift om så kallade bostadshushåll i registret, vilka utgörs av samtliga personer som är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet.

Bostadshushållet ligger till grund för den officiella totalräknade inkomstfördelningsstatistiken för hushåll, vilken publiceras första gången i februari 2015 och möjliggör inkomstfördelningsanalyser på mindre regionala områden.

Uppgifter om nordiska inkomster från 2011

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) och den officiella inkomststatistiken omfattar i huvudsak inkomster från arbete och olika transfereringar i Sverige. Inkomst som svenskar får från utlandet saknas därför i stor utsträckning i statistiken. Denna täckningsbrist påverkar inkomststatistiken i stort, men i synnerhet statistiken för kommuner som ligger nära grannländerna, där en förhållandevis stor andel av befolkningen gränspendlar – det vill säga bor i Sverige men arbetar i grannlandet.

I syfte att undvika dubbelbeskattning utbyter de nordiska skattemyndigheterna inkomst- och skatteuppgifter med varandra på årlig basis. Detta utbyte regleras i förordningen (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna. Det är via detta utbyte som SCB har fått tillgång till inkomst- och skatteuppgifter från de nordiska länderna för personer folkbokförda i Sverige som numera ingår i IoT.

Länder som ingår i utbytet är Finland, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

IoT-årgångarna 2011–2020 har kompletterats med nordiska inkomster. Uppgifterna publiceras första gången i januari 2022 i samband med ordinarie publicering av inkomststatistik avseende 2020.

Variabler

Inkomst- och taxeringsregistret innehåller ett stort antal bakgrunds-, inkomst- och skattevariabler. Nedan listas ett urval av de mest använda variablerna. Mer utförliga variabeldokumentationer kan fås på förfrågan.

Bakgrundsvariabler

 • Kön
 • Ålder
 • Civilstånd
 • Län/kommun/församling
 • Medborgarskap
 • Födelseland
 • Familjetyp
 • Familjesammansättning
 • Barnantal i familjen
 • Förvärvsarbetande
 • Näringsgren
 • Sektortillhörighet

Inkomst- och skattevariabler

 • Sammanräknad förvärvsinkomst
 • Arbetsinkomst
 • Löneinkomst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Nettoinkomst
 • Disponibel inkomst
 • Beskattningsbar förvärvsinkomst
 • Taxerad förvärvsinkomst
 • Kapitalinkomst
 • Kapitalvinst/förlust
 • Skattepliktiga och skattefria transfereringar
 • Pensioner
 • Skatter
 • Skattereduktioner

Flera av inkomst­variablerna finns även i familje- och hushållsversioner där beloppet för en person är summan av inkomstslaget för samtliga personer i familjen eller hushållet. Uppgifter om disponibel inkomst för hushåll finns även i urvalsundersökningen Hushållens ekonomi (HEK).

Mikrodata för Hushållens ekonomi (HEK)

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Dokumentation av det statistiska registret

2020
2019

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av undersökningens samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Eftersom registret omfattar alla folkbokförda svenskar är det speciellt lämpligt för studier av små befolkningsgrupper. Det finns därmed möjlighet till redovisning på mindre regionala områden som församlingar, postnummerområden och kommundelsområden.

Tabeller på läns-, kommun- och kommundelsnivå kan beställas genom statistikpaketet INKOPAK.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Stina Åsling Rönning (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 62 07
E-post
stina.ronning@scb.se