Till innehåll på sidan

Universitets- och högskoleregistret – sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Registret över sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå är en totalundersökning med terminsvisa insamlingar.

Universitets- och högskoleregistret består av flera delregister med ackumulerade data. I registret finns uppgifter om sökande, antagna och behöriga förstahandssökande.

Sökandedata för våren aktuellt år samlas in av SCB i januari. Sökandedata avseende hösten aktuellt år samlas in av SCB i augusti. Grunddata för statistiken är uppgifter från Universitets- och högskolerådet samordnade antagningssystem NyA. Antagning utanför Universitets- och högskolerådet ingår inte. Dessutom används uppgifter från universitets- och högskoleregistret samt från Registret över totalbefolkningen (RTB). Statistiken är totalräknad.

Från och med våren 2007 sker all antagning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare grundutbildning) via Universitets- och högskolerådets samordnade antagningssystem NyA. Tidigare terminer gjordes även antagning via högskolornas lokala system för antagning (LANT) men från och med våren 2007 har NyA ersatt LANT.

Statistiken över sökande och antagna har samlats in från och med höstterminen 1995. Uppgifter på individnivå sparas i tio år.

Variabler

 • Universitet/högskola
 • Kön
 • Ålder
 • Ej tidigare i högskolan
 • Program
 • Kurs
 • År
 • Termin
 • Sökalternativ
 • Prioritet
 • Urvalsresultat
 • Yrkesexamenskod
 • Klassificering enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000
 • Anmälningsavgift och studieavgift
 • Län
 • Kommun.

Specialbearbetningar och mikrodata

På uppdragsbasis kan SCB göra specialstudier, genom till exempel sambearbetning med annan statistik eller skapande av tidsserier. Efter prövning finns möjlighet att för forskning få tillgång till mikrodata i avidentifierad form för egna bearbetningar. Registret kan också utgöra urvalsram för enkätundersökningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Uppgifter från registret publiceras på Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) och SCB:s webbplatser, i Universitetskanslersämbetets årsrapport och i Statistiska meddelanden (SM), serie UF 46. 

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistik och analys på UKÄ:s webbplats

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Jesper Länk (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 57 33
E-post
jesper.lank@scb.se