Till innehåll på sidan

Prissättning på SCB

I avgiftsförordningen (1992:191) slås fast att det ekonomiska målet för statlig avgiftsfinansierad verksamhet, om inget annat mål beslutats, är full kostnadstäckning. Förordningen gäller för alla myndigheter under regeringen.

Samtliga SCB:s uppdragsgivare ska betala samma pris för samma typ av uppdrag. Några undantag för specifika uppdragsgivare (statliga, kommunala eller privata) eller typer av uppdrag finns inte och inga rabatter lämnas. I avgiftsförordningen bemyndigas Ekonomistyrningsverket (ESV) möjlighet att meddela föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

ESV har utöver föreskrifter och allmänna råd get ut publikationen ”Sätt rätt pris!” med principer hur statliga myndigheter ska bedriva sin uppdragsverksamhet.

Full kostnadstäckning

En myndighet får bara ta betalt för sina tjänster om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt regeringsbeslut. Enligt 24 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån ska SCB ta betalt för de uppdrag som utförs enligt 4 § samma förordning. Enligt regleringsbrevet gäller att SCB själv bestämmer avgifternas storlek (utom i fråga om kopia eller utskrift av allmän handling) och inkomsterna disponeras av SCB.

Enligt avgiftsförordningen ska avgifter beslutas efter årligt samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV). Om inte regeringen beslutat något annat är det ekonomiska målet för avgiftsbelagd verksamhet full kostnadstäckning, för produktionskostnader som uppkommer utöver det som anslaget finansierar. Det innebär att avgifterna beräknas så att intäkterna på sikt ska täcka samtliga kostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till den avgiftsbelagda verksamheten.

Prislista 2018 (kr/ timme)

Personalgrupp 1 660
Personalgrupp 2 785
Personalgrupp 3 950
Personalgrupp 4 1 235
Särskild specialist-
konsultation
1 490-
2 010

Kontakt

Ulrika Nybäck

Telefon
010 479 62 88
E-post
ulrika.nyback@scb.se