Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning Städindex

Faktorprisindex för städarbeten

Syfte

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Almega Serviceentreprenörerna fram ett Städindex. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för städverksamhet. Städindex kan användas för justering av priser för städverksamhet i olika typer av avtal. Syftet är inte att skapa lönsamhet för endera parten indirekt på den andra partens bekostnad. Syftet är att skapa en fungerande marknad där index ska möjliggöra långvariga prisöverenskommelser. Städindex har som basmånad maj 1993, och därefter räknas nya värden fram varje halvår (maj, november).

Nya vikter november 2014

Med stöd av en referensgrupp bestående av medlemsföretag inom Almega Serviceentreprenörerna, utförde Statistiska centralbyrån en genomgripande översyn av Städindex 2002. Översynen innebar både revision av viktfördelningen mellan de olika kostnadsslagen och uppdatering av prisinsamlingsunderlaget gällande kemikalier, redskap och maskiner. Vikterna gällde från och med maj 2003.

Under 2013–2014 har en ny översyn gjorts. Det har resulterat i en del förändringar av viktfördelningen mellan de olika kostnadsslagen. Översynen har gjorts i samarbete med Almega Serviceentreprenörerna. De nya vikterna gäller från och med november 2014.

Huvudgrupper och vikter för Städindex

Kostnadsslag  Vikt 
Materialkostnad  5,4 %
Lönekostnad  78,7 %
Maskinkostnad  2,0 %
Köpta tjänster 1,5 %
Bil- & Transportkostnad 4,2 %
Administrativ kostnad 8,2 %
Städindex  100 %

Städindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är maj 1993. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten. Städindex är också en faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som städentreprenaden omfattar.

Produktionsfaktorerna är listade i tabellen ovan och indelas i följande kostnadsslag: material, löner, maskiner, köpta tjänster, transporter och administration. Det är de sammanvägda kostnadsförändringarna som uppskattar prisförändringen. Enligt definitionen på ett faktorprisindex tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Almega Serviceentreprenörerna.

Datainsamling och bearbetning

Vi samlar in uppgifter till Städindex två gånger per år. Uppgifterna ska avse förhållandena den första i månaderna maj och november. Resultatet presenteras normalt i slutet av respektive mätmånad. Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning.

Vissa uppgifter hämtar vi från andra undersökningar på SCB.

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer representativa produkter för städbranschen.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet godtagbar kvalitet. Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för städverksamheten.

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att viktsystemet ses över med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna ses över minst vart femte år.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller försent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.

Frågor om metodbeskrivningen

Jana Kaarto

Telefon
010-479 45 93
E-post
priser@scb.se